Koło. Biegowa Majówka w Powierciu - organizatorzy zapraszają

Krzysztof Nowak
Krzysztof Nowak
Udostępnij:
Serdecznie zapraszamy miłosników biegania na drugą już biegową majówkę w niedzielę Start 29 maja gdz 16.30 . Tym razem bieganie tak jak powinno być – w maju. Podajemy linki do zapisów , jak również regulamin imprezy znajduje się poniżej.

Biegowa Majówka w Powierciu

Idea zorganizowania cyklowego wydarzenia pod nazwą " Biegowa Majówka w Powierciu " zrodziła się wśród lokalnej społeczności Powiercia.

Jeden z mieszkańców Pan Andrzej Flaszewski podzielił się swoim pomysłem z Wójtem Gminy Koło Mariuszem Rybczyńskim i Dyrektorem tutejszej szkoły podstawowej. Gmina Koło jest bardzo otwarta na inicjatywy mieszkańców i zawsze wspiera takie pomysły.

W zeszłym roku pomimo pandemii, na przekór wszystkiemu zorganizowaliśmy biegową majówkę, ale we wrześniu. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W tym roku również serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu na wspólne bieganie. Dystans biegu głównego to 5 mil, a dystans nordic walking 5 km. Dla wszystkich uczestników i przybyłych z nimi rodzin, znajomych, kibiców czekał będzie poczęstunek. Dla dzieci przygotowano wiele niespodzianek. Spędźmy ten dzień wspólnie, bo nic więcej nie cieszy jak drugi człowiek obok.

REGULAMIN I CEL IMPREZY.

 • 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking , jako najprostszych form
  aktywności ruchowej .

 • 2. Promocja miejscowości Powiercie i gminy Koło .

 • 3. Kształtowanie aktywności społecznej na rzecz lokalnego środowiska oraz propagowanie w nim
  sportu jako czynnej formy wypoczynku .

  II. ORGANIZATORZY

 • 1. Gmina Koło

 • 2. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Powierciu

  III. WSPÓŁORGANIZATORZY

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu
  Ochotnicza Straż Pożarna z Powiercia i z Leśnicy

  Parafia Bł. 108 Męczenników w Powierciu

  Mieszkańcy oraz sympatycy upowszechniania wszelkich form aktywności sportowej w Powierciu .
  IV. TERMIN , MIEJSCE , TRASA

  Zawody odbędą się w niedzielę 29 maja 2022 r.

  • 1. Biuro organizacyjne Zawodów znajdować się będzie w budynku Szkoły Podstawowej
   w Powierciu
  • Biuro otwarte będzie w dniu Zawodów w godz. 15.00 do 16.00 oraz w piątek 20.05.2022
   w godzinach od 8.00 do 15.00 .
  • Start i meta Biegu oraz Nordic Walking znajdować się będą na terenie Szkoły Podstawowej
   w Powierciu .
  • Bieg główny odbędzie się z pomiarem czasu na dystansie 5 mil ( 8045 m ) .
  • Bieg na 5 mil ma charakter biegu przełajowego i jest przeznaczony dla biegaczy , którzy na co
   dzień biegają przynajmniej rekreacyjnie i mają świadomość , że są w stanie pokonać tę długość trasy .
  • Trasa Biegu będzie oznakowana znakami , co 1 milę ( oznakowanie w milach i km ) .
  • Nordic Walking odbędzie się również z pomiarem czasu na dystansie 5 km .
  • Wieksza część trasy Nordic Walking będzie pokrywać się z trasą biegu głównego .
  • Start do biegu głównego na dystansie 5 mil nastąpi o godzinie 16.30 w dniu 21.05.2022 a do Nordic Walking na dystansie 5 km nastąpi około 10 minut później .
  • Bieg odbędzie się na terenie miejscowości Powiercie po trasie wytyczonej od SP w Powierciu ,
   po drogach osiedlowych , następnie drogami leśnymi , następnie wałami przeciwpowodziowymi wzdłuż rzeki Rgilewka na Obszarze Natura 2000 pradoliny rzeki Warty i dalej powrót przez las oraz osiedle mieszkaniowe do SP w Powierciu .
  • Po zakończeniu biegu głównego i Nordic Walking odbędzie się podsumowanie z wręczeniem nagród i wyróżnień.

   LIMIT CZASU

   • Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą bezzwrotnych chipów umieszczonych w numerach startowych ( TIME4RUN )

   • Uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia . Numer startowy musi być dobrze widoczny .

    Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją .
    Zawodnicy bez numeru startowego nie będą dopuszczeni do biegu .

   • Limit czasu na pokonanie trasy Biegu i Nordic Walking ustala się na 90 minut , to jest czas po którym nie będą już dokonywane pomiary czasu uczestników zawodów .

   • UCZESTNICTWO

    • Bieg ma charakter otwarty . Prawo startu w biegu głównym mają osoby , które urodziły się nie później niż w 2008 roku ( w 2022 roku ukończyły lub ukończą 14 lat ) .

    • Warunkiem uczestnictwa w Biegu i Nordic Walking jest dokonanie rejestracji elektronicznej , opłacenie pakietu startowego oraz podpisanie oświadczenia o uczestnictwie w Biegu i Nordic Walking podczas odbioru pakietu w dniu zawodów . Oświadczenie zawiera ;

    • Akceptacje udziału w Zawodach na własną odpowiedzialność . Uczestnik przyjmuje do wiadomości , że udział w Zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko kontuzji , wypadku , odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym .
     b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacji wizerunku Uczestnika , zgodnie z postanowieniami z rozdziału X Regulaminu .
     c) Deklaracje Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Zawodach .

    • Dokonanie rejestracji elektronicznej i opłacenie pakietu startowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu .

    • Warunkiem uczestnictwa w Zawodach osoby niepełnoletniej jest posiadanie zgody na uczestnictwo podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna . Zgodę na uczestnictwo w Zawodach należy okazać w Biurze Zawodów w dniu Biegu podczas weryfikacji Uczestnika . Wzór zgody na uczestnictwo w Zawodach dostępny jest na stronie internetowej Organizatora .

    • Osoby niepełnoletnie , o których mowa pkt. 4 , nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby w Zawodach .

    • Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji uczestnictwa co , do której istnieje podejrzenie , że zostało wypełnione niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika , wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie , że naruszył warunki niniejszego Regulaminu .

     ZGŁOSZENIA I ODBIÓR PAKIETÓW

     Zgłoszenia będą przyjmowane w formie elektronicznej na stronie:http://www.time4run.com.pl

     Link do zapisów również na stronach: www.gmina-kolo.bip.net.pl. www.powiecie.eu
     www.sppowiercie.szkolnastrona.pl

    • Zapisy będą dokonywane do dnia 18 maja 2022 r. lub do momentu osiągnięcia założonego limitu uczestników . Po tym terminie zapisy będą przyjmowane na zasadach określonych dalej w pkt. 7 .

    • Jeżeli nie zostanie osiągnięty założony limit istnieje również możliwość zapisów w dniu Zawodów na zasadach określonych w pkt. 7 .

    • Organizator ustala limit Uczestników na 250 ( dwieście pięćdziesiąt ) osób .

    • O udziale w Zawodach decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wniesioną opłatą za pakiet startowy .
     Za termin wniesienia opłaty za pakiet startowy uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego .

    • W skład pakietu startowego wchodzi : pamiątkowa koszulka z okolicznościowym nadrukiem , numer startowy z chipem , wszystko zapakowane w worek wraz z naklejką o numerze startowym a po zakończeniu biegu pamiątkowy medal oraz napój i posiłek regeneracyjny.

    • Opłata za pakiet startowy i udział w Zawodach : do 18 maja 2022 r.

    • 30 zł – z pełnym pakietem startowym po 18 maja 2022 r. oraz w dniu zawodów ( jeżeli będą wolne miejsca zgodnie
     z ustalonym limitem Uczestników)

    • 30 zł – tylko pakiet bez koszulki okolicznościowej

    • Uiszczona raz opłata nie podlega zwrotowi także w przypadku wycofania się Uczestnika z zawodów lub jego dyskwalifikacji przez Organizatora .

    • Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem
     i podpisaniu oświadczenia o uczestnictwie w dniu zawodów od godziny 15.00 oraz w dniu 20 maja 2022 r. ( piątek ) w godzinach od 08.00 do 15.00 w Biurze Zawodów ( Szkoła Podstawowa w Powierciu ) .

    • Organizator nie wysyła pakietów startowych na adres Uczestnika .

    • Informacji na temat Zawodów można uzyskać także od Organizatorów telefonicznie pod numerami telefonów : 518 370 317 , 606 829 210 .

     KLASYFIKACJA I NAGRODY

     • Wszyscy uczestnicy , którzy ukończą Bieg oraz Nordic Walking zgodnie z niniejszym regulaminem otrzymają pamiątkowy medal okolicznościowy .
     • Dystans 5 mil – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu głównym – statuetki ( lub puchary ) i nagrody dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników .
     • Dystans 5 km – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Nordic Walking – statuetki ( lub puchary ) i nagrody dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników .
     • Nagrody i wyróżniania specjalne za udział w Zawodach :dla najstarszego uczestnika Biegu i Nordic Walking
      ,dla najlepszej i najlepszego uczestnika Biegu i Nordic Walking mieszkańca Powiercia, organizatorzy przewidują również w miarę możliwości nagrody niespodzianki w innych klasyfikacjach

      PROGRAM ZAWODÓW

      1. Godzina 15.00 – 16.00 wydawanie pakietów startowych

      2. Godzina 16.30 – start biegu głównego i Nordic Walking

      3. Godzina 18.00 – wręczanie nagród i wyróżnień

      4. Podsumowanie Zawodów . Może jakieś niespodzianki ?

      5. Rozmowy przy poczęstunku przygotowanym przez organizatorów . Wymiana poglądów i uwagi dotyczące przebiegu Zawodów.

      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH , WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

      1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Koło z siedzibą w Kole, zwany dalej Administratorem.

      2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Grzegorz Zięba .

      3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach.

      4. Dane osobowe Uczestników Zawodów będą przetwarzane w związku z organizacją i promocją imprez organizatora, wyłonieniem zwycięzców Zawodów oraz przyznaniem i wydaniem nagród.

      5. Organizator może przetwarzać dane osobowe w celach organizacji Zawodów również we współpracy z innymi podmiotami, jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji Zawodów.

      6. Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, miejscowości, roku urodzenia oraz nazwy klubu na liście startowej oraz na liście z wynikami.

      7. Uczestnik Zawodów posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.

      8. Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Zawodów uniemożliwia uczestnikowi start w Zawodach.

      9. Dane osobowe Uczestników Zawodów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

      10. Dane osobowe Uczestników Zawodów będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego.

      11. Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie go na następujących polach eksploatacj i utrwalania i zwielokrotnienia jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechniania w dowolnej formie, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
      wykorzystania do promocji i organizacji Zawodów i działalności Organizatora, udostępniania Współorganizatorom w celu ich promocji w kontekście udziałuw Zawodach, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
      w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach,emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
      1. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne .

      2. Organizator daje możliwość skorzystania z przebieralni i toalety .

      3. Przebieralnia , toalety będą dostępne w obiektach Szkoły Podstawowej w Powierciu .

      4. Za rzeczy wartościowe i dokumenty pozostawione w przebieralni lub pozostawione bez opieki w trakcie Zawodów Organizator nie ponosi odpowiedzialności .

      5. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla Uczestników w trakcie trwania Zawodów od momentu startu do momentu zamknięcia trasy określonej limitem czasowym . Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego Zawodów . Opiekę medyczną zabezpieczają wolontariusze PCK .

      6. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC . Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie , ubezpieczenia zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby , wypadku , odniesienia obrażeń , poniesienia uszczerbku na zdrowiu i życiu lub poniesieniu jakichkolwiek strat bądź szkód , jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Zawodach .
      Natomiast , Uczestnikom doradza się , jeżeli uznają to za konieczne , zakup stosownego ubezpieczenia NNW na czas udziału w imprezie sportowej .

      7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika Biegu oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu i powrotu z Zawodów .

      8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym Uczestnikom Zawodów oraz osobom trzecim .

      9. Nieznajomość Regulaminy Zawodów nie zwalnia Uczestnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie .

      10. Zawodnicy startujący , biegnący i wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń
      Organizatora i jego służb .

      11. Uczestnikom Biegi zabrania się wnoszenia i zażywania środków odurzających , środków dopingujących , napojów alkoholowych i innych nielegalnych substancji zarówno przed jak i podczas Zawodów pod groźbą dyskwalifikacji . Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia takiej osoby do Zawodów lub jej zdyskwalifikowania w trakcie Biegu .

      12. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Zawodów

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

J. Parys: Zajęcie statków przez władze Doniecka to rodzaj odwetu

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie